Tag: มองโกเลีย

มองโกเลีย ที่รวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของท้องทุ่ง

เพราะเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางทางด้านการค้าเพียงเท่านั้น ก็ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างเมืองจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ที่มีผู้คนต่างชาติ พร้อมทั้งต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งการไว้วางใจเชื่อใจระหว่างกัน พร้อมกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้ตกเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม   นับได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ภายในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก และตะวันตก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด และมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางและทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตัวเอง ให้มาพร้อมกับประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง… Read more »